14 april 2015

Riskanalys i äldreomsorgen, JUST DO IT

– Till skillnad från hälso- och sjukvården handlar riskanalys i äldreomsorgen inte så mycket om att förebygga livsfarliga olyckor, utan snarare om risker för bristande kvalitet och utebliven omsorg. Det handlar om att lära känna sin löpande verksamhet och sin organisation, och om systematisk kvalitetsutveckling, säger Anders Nordlund, projektledare på Nestor, som tillsammans med Karin Högstedt, projektledare på Nestor, leder en endagsutbildning om riskanalys i äldreomsorgen för chefer i Nestors ägarområde.

illustrationAtt sätta igång
I korthet fungerar riskanalysarbetet ungefär så här, enligt de instruktioner och tips som ges i handboken Säker omsorg, den handbok som endagsutbildningen följer. Formulera uppdraget och skapa ett analysteam med förslagsvis 3-7 personer. Dessa bör ha någon sorts ledande funktion och känna till den del av verksamheten som ska ses över. Anders Nordlund säger:

– Ni har de resurser ni har, ta de personer som finns. Tänk på att ni inte ska forma ett superteam som ska vinna något världsmästerskap i riskanalys.

ill2Teamet gör sedan en processbeskrivning, det vill säga en grundlig beskrivning av arbetsgången kring det område som ska säkras. Det kan exempelvis vara måltidssituationen på ett särskilt boende. Processbeskrivningen sorteras upp i delprocesser, exempelvis planering, förberedelse, måltid och uppföljning. I varje delprocess kan det ingå flera olika aktiviteter. Inom måltids-delprocessen kan aktiviteterna vara huvudmåltider, mellanmål och servering. Alla aktiviteter läggs in i ett schema, där allvarlighetsgrad och sannolikhetsgrad bedöms. En riskpoäng beräknas utifrån allvarlighet och sannolikhet. Siffran signalerar bland annat hur allvarligt läget är och hur angeläget det är att åtgärda problemet. Teamet identifierar orsaker till riskerna och arbetar fram förslag på åtgärder och uppföljning.

Låter detta svårt och omständligt? Anders Nordlund säger:
– ”Just do it” som reklamen för Nike säger. Sätt igång. Komplicera inte alltför mycket. Det är lätt att fastna i beskrivningar av komplexa processer. Men man måste hela tiden gå vidare. Om ni fastnar, gå vidare till nästa punkt. Mallarna som tillhör Säker omsorg är till för att hjälpa er, och att skapa struktur. Se dem som en kognitiv karta, som en schematisk bild, ungefär som SL-kartan över tunnelbanelinjerna. En komplex verklighet som fångas in i ett schema för att förenkla och underlätta.

En av deltagarna på utbildningen påtalar att det inte finns någon tradition inom äldreomsorgen att beskriva det arbete som utförs.
– Vi bara gör. Och vi fixar på plats, liksom.

Utmaningar
ill3Anders Nordlund tog även upp en rad utmaningar i riskanalysarbetet. Bland annat att räkna fram riskpoängen som grundar sig på sannolikhetsgrad multiplicerad med allvarlighetgrad. Metoden bygger på mänskliga bedömningar och ofta, säger Anders, krävs det en hel del eftertanke och sunt förnuft.

Läs mer och beställ Nestors handbok Säker omsorg! >