16 maj 2019

Skapa förbättringsarbete inom kvalitetsledningssystem – hur då?

Du som undrar vad Nestors utbildning i förbättringsarbete inom kvalitetsledningssystem egentligen handlar om, här får du veta lite mer.

I höst ges Nestors utbildning ”Förbättra din verksamhet – utbildning i förbättringsarbete”. Men vad innehåller egentligen utbildningen? Och vad förväntas man som deltagare att göra när det kommer till att  ”arbeta med ett eget förbättringsarbete…”?

Deltagarna ska innan kursstart fundera ut ett förbättringsområde, vilket ska identifieras utifrån vad som inte fungerar så bra på den egna enheten. Det kan vara att teamarbetet sviktar eller arbetet kring delegeringar eller genomförandeplaner. Det kan också vara andra typer av frågor som behöver förbättras, exempelvis omsorgstagarnas delaktighet, inflytande och självbestämmande. I hemtjänsten kanske rutinerna kring det första besöket hos en ny omsorgstagare behöver omarbetas.

Höstens utbildningsomgång skiljer sig från tidigare år när deltagarna under kursens gång skulle vaska fram ett förbättringsområde. Genom att istället identifiera ett förbättringsområde före kursstart kan detta fungera som utgångspunkt för föreläsningar och diskussioner. På så sätt blir ledningssystemet mer konkret, vilket ökar möjligheten för att förbättringsarbetena kan komma igång på allvar.

Under utbildningens gång arbetar kursdeltagarna fram en struktur för hur förändringsarbetet ska förankras i den ordinarie verksamheten, och också hur implementeringen ska ta stöd av ledningssystemet. Mätbara mål som är relevanta för förändringsarbetet arbetas också fram.

Har du frågor om utbildningen, kontakta karin.hogstedt@nestorfou.se