Samordnad individuell plan (SIP) i Haninge och Nynäshamn

Sommaren 2017 engagerades Nestor i ett utvecklingsarbete som handlade om att komma igång med att göra SIP (samordnad individuell plan) för sköra individer i Haninge och Nynäshamns kommuner. I arbetet deltog representanter från de båda kommunernas äldreomsorg (biståndshandläggare, enhetschef dagverksamhet) och från primärvård (Nynäshamns vårdcentral, Vendelsö vårdcentral, Brandbergens vårdcentral, Rudans rehab, Akka rehab). En styrgrupp med representation från äldreomsorg, vårdcentral och rehab fanns även kopplad till projektet. Den metod som användes i utvecklingsarbetet var att deltagarna testade att göra SIP på hemmaplan och därefter berättade för arbetsgruppen hur det hade fungerat. Arton genomförda SIP:ar diskuterades vid arbetsgruppens möten. Erfarenheterna användes för att ta fram en lokal rutin som fungerar för de olika aktörerna.

Nestor deltog som processtödjare vilket innebar att vi förberedde regelbundna arbetsgruppsmöten, dokumenterade arbetet och bidrog till reflektion över uppgiften. Nestor hade redan arbetat med två liknande projekt och kunde använda erfarenheter från dessa arbeten. Projektet avslutades sommaren 2018 och då fanns en färdig lokal rutin. Ett spridningsseminarium för SIP i Haninge arrangerades i början av november. Det genomfördes av arbetsgruppen i Haninge tillsammans med styrgruppen och Nestor. I Nynäshamn presenterades den lokala rutinen vid en workshop om LUSEN i början av november. Den lokala rutinen för Haninge-Nynäshamn finns här >

Utvecklingsprojekt har sin utgångspunkt i ”Mötesplats för lokal samverkan” i Haninge-Nynäshamn-Tyresö, där deltagarna uppmärksammade svårigheterna att komma igång med SIP. En styrgrupp har utsetts som fattar strategiska beslut om projektet. De kommer att, i samråd med arbetsgruppen och Nestor, ansvara för implementering av rutinerna.
Läs mer om Mötesplats för lokal samverkan >
Läs mer om Mötesplatsen Haninge-Nynäshamn-Tyresö >