10 december 2020

Pandemi och samverkan i södra Stockholm, rapport på gång

Inom kort kommer en rapport om hur samverkan har fungerat i södra Stockholm under pandemin. Studien bygger på en enkät och dokumentation av samtal om samverkansarbetet under coronan i samverkansforumet ”Mötesplats för lokal samverkan”.

Nestor har sedan 2015 aktivt drivit arbete för ökad samverkan mellan kommun och region i södra Stockholm. Det har gjorts i lokala mötesgrupper –  ”Mötesplats för lokal samverkan” – där chefsrepresentanter för äldreomsorg, geriatrik och primärvård tillsammans har diskuterat och gjort verkstad kring samverkan av vård och omsorg för äldre personer. Nestor har ställt sig frågan kring hur samverkan i coronatider har fungerat i södra Stockholm, och om Mötesplatsdeltagarna har haft nytta av den befintliga samverkansstrukturen. Nestor undrar också hur lärdomar från pandemin kan tas tillvara inför fortsatt samverkansarbete efter pandemin. En enkät skickades ut i juni månad till deltagare i Mötesplatserna och tillhörande lokala arbetsgrupper.

Nu är en rapport på gång att skrivas ihop. Enkäten tar upp frågor om samverkan generellt men har också ett stort fokus på hur samverkan kring utskrivningsprocessen från slutenvården har fungerat under coronavåren.

Helén Lieberman-Ram, du leder projektet, hur går det, var i projektet befinner ni er?

– Vi sammanställer just nu resultaten av enkäten som gick ut till 125 personer. Närapå hälften svarade, vilket vi tycker är en bra svarsfrekvens utifrån den arbetsbelastning som verksamheterna haft under våren. Resultatet kommer att vävas ihop med material från våra digitala träffar med Mötesplatserna där vi pratade samverkansfrågor under pandemin.

Kan du berätta lite om resultaten?

– Det är många överlag som tycker att samverkan har fungerat väl under pandemin, men den positiva bilden varierar lite mellan de olika aktörerna. Delar av utskrivningsprocessen ser ut att ha försvårats. Vi ser att personer som ingår i ett etablerat samverkansforum, som Mötesplatserna, tycker att samverkan fungerat bättre jämfört med dem som inte deltog i ett sådant. På liknande sätt anser de att samverkan kring individen i utskrivningsprocessen har fungerat bättre, och att de i högre grad har nåtts av information från ledningen om nya direktiv, riktlinjer och rutiner.

Vem kan ha nytta av studien?

– Vi hoppas att den når chefer och andra nyckelpersoner från geriatrik, primärvård och äldreomsorg som arbetar med att stärka samverkan. Men även aktörer som deltar i beslut kring samverkan.

När är rapporten färdig för läsning?

– I början av 2021, så är planen.

Ingår i ett större projekt
Rapportarbetet ingår i ett större projekt där Nestor ihop med tre andra äldreinriktade FoU:er undersöker samordning av vård och omsorg för äldre under coronapandemin i hela Stockholmsområdet. I projektet ingår FoU Nordost, FoU nu och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Den Stockholmstäckande rapporten ges ut senare i år.

Läs mer om Nestors rapport >
Läs mer om Nestors ”Mötesplats för lokal samverkan” >

Vill du veta mer, kontakta Helén Lieberman-Ram, projektledare på Nestor, helén.lieberman-ram@nestorfou.se

Rapportförfattarna Emanuel Åhlfeldt, Helén Lieberman-Ram (i mitten) och Ingeborg Björkman, projektledare på Nestor.