Förekomst av undervikt

- en konsekvens av olämplig läkemedelsbehandling

Nyckelord: 
Kost/nutrition/måltider, Läkemedel
Författare: 
Sune Petersson, Jasmin Matinzadeh
Utgivningsår: 
2014
Pris: 
0 kr

Syftet med denna undersökning är att undersöka om läkemedel kan kopplas ihop med viktnedgång och undervikt hos personer i särskilda boendeformer. Syftet är också att öka kunskapen allmänt om läkemedel som orsak till lågt BMI.

Matintag och BMI hos äldre påverkas av många faktorer, exempelvis nedsatt aptit, dysfagi, dålig tandstatus, nedsatt salivproduktion, neuromuskulär dysfunktion i munhåla, svalg och matstrupe. Vissa av de här besvären kan förstärkas och/eller vara biverkningar av läkemedelsanvändning. Det är välkänt att personer på äldreboenden är behandlade med många läkemedel.

Den här studien har inte kunnat visa att förändringar i läkemedelsbehandlingen leder till viktuppgång hos personer med undervikt. Ett större underlag behövs för att kunna visa ett eventuellt samband.

Bakgrund till rapporten: Forskning om läkemedelspåverkan på BMI hos äldre personer är minimal. Det finns några nyligen genomförda studier som antyder att polyfarmaci orsakar vikt- och nutritionsproblem hos äldre. Viktnedgång finns också redovisat i enskilda studier för några hjärtkärlläkemedel (digoxin, diuretika) och vissa psykofarmaka. Läkemedelspåverkan på nutrition, och som orsak till viktnedgång, är fortfarande inte helt fastställd – detta baserat på tillgänglig kunskap utifrån tillgänglig forskning,