650p_xbr_1461_vb_narbild

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
21 april 2016

Forskningsöversikt om våld mot äldre kvinnor

Rapporten ”Våld mot äldre kvinnor” visar att äldre kvinnor kan utsättas för både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Ofta är förövaren en partner, ibland är det vuxna barn eller vård- och omsorgspersonal. Men förutfattade meningar och generaliseringar om äldre kan försvåra för de utsatta kvinnorna att få den hjälp de har rätt till. Rapporten har tagits fram vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), vid Uppsala universitet. Läs mer på NCK:s webbplats >

14 april 2016

Fallolyckor och läkemedel utgör största riskerna för vårdskador inom kommunala hälso- och sjukvården

De största riskerna för personer att drabbas av vårdskador inom den kommunala hälso- och sjukvården utgörs av fallolyckor och läkemedel. Samtidigt behövs fler förebyggande insatser även inom andra områden, till exempel för att förhindra och behandla undernäring. Det skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande, läs hela pressmeddelandet här >

6 april 2016

Allt fler jobbar efter pensioneringen

Andelen personer mellan 65 och 74 år som jobbar har ökat mycket de senaste tio åren, enligt Statistiska Centralbyrån. En anledning är att det saknas kvalificerad arbetskraft i flera yrken, men dessutom är det många som helt enkelt vill fortsätta arbeta. En av dem är 67-åriga socionomen Kicki Bergman. Lyssna på reportage av Thomas Heldmark, Sveriges Radio P1 (5:53 min) >

30 mars 2016

Implementera ny teknik i din verksamhet utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem

Du som är chef, utvecklingsledare och kvalitetsutvecklare inom vård och omsorg har nu möjlighet att med hjälp av ett webbstöd lära mer kring kvalitetssäkring av tekniska insatser för socialtjänsten. Webbstödet, framtaget av Socialstyrelsen, utgår från exemplet trygghetslarm och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats >

29 mars 2016

Belönad idé för att öka kompetens hos personal i äldrevården

För första gången belönas nu en student vid Göteborgs universitet med priset Queen Silvia Nursing Award. Pernilla Rönntoft, som läser på specialistsjuksköterskeprogrammet för vård av äldre, får priset för en idé om hur man med enkla medel kan höja kompetensen bland personal inom äldrevården. Läs mer på Göteborgs universitets webbplats >

24 mars 2016

Våld mot äldre kvinnor glöms ofta bort

– Det är tydligt att äldre kvinnor ofta varit exkluderade från forskningen om våld mot kvinnor. Det har delvis varit ett sätt att avgränsa forskningen men det kan också bero på stereotypa föreställningar om äldre bland forskare. Föreställningar som säger att äldre kvinnor inte utsätts för till exempel våld i nära relationer – framförallt inte sexuellt våld, säger Madelene Sundström, utredare vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, i en intervju i Kommunalarbetaren med anledning av hennes rapport ”Våld mot äldre kvinnor”.
Läs artikeln på Kommunalarbetarens webbplats >
Ladda ner rapporten ”Våld mot äldre kvinnor – En forsknings- och kunskapsöversikt” >

21 mars 2016

Speeddating i Huddinge Folkets hus

Läs om speedejtande seniorer i Dagens Nyheters artikelserie om äldre i Stockholm. Ladda ner artikeln som pdf här >

9 mars 2016

Webbutbildning om palliativ vård

Målgrupp är främst vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Utbildningen tar bland annat upp det palliativa förhållningssättets grunder, symtomfrågor, olika aspekter på döendet och döden och hur man ger stöd. Utbildningen är ett samarbete mellan SLL, KSL och FOU.nu. Läs mer och gå in på utbildningen på Palliativt kunskapscentrums webbplats >

26 februari 2016

Att mötas i musik, webbutbildning från Svenskt Demenscentrum

Webbutbildningen Mötas i musik visar på olika sätt att använda musik i omvårdnaden. Den vänder sig främst till dig som arbetar med personer med demenssjukdom på särskilt boende, dagverksamhet eller i hemtjänst. Utbildningen är uppdelad i sex avsnitt. Korta filmer och bildspel varvas med olika övningar. Utbildningen är avgiftsfri och framtagen av Svenskt Demenscentrum och FoU Nordost. Läs mer om utbildningen på Svenska Demenscentrums webbplats >

2 februari 2016

Webbutbildning om våld mot äldre

Nu finns en webbutbildning om våld mot äldre. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och riktar sig till personal, chefer och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen som i arbetet kommer i kontakt med äldre. Utbildningen görs via webben eller genom nedladdningsbara text- och övningshäften. Det är möjligt att gå bara webbutbildningen eller bara gå igenom text- och övningshäften. Läs mer om utbildningen på Socialstyrelsens webbplats >

 

.

26 januari 2016

Personal går Silviahemmets utbildning i demensvård

En Silviacertifiering innebär att minst 70 procent av en enhets personal ska ha deltagit i Silvia-hemmets utbildning i demensvård och klarat det avslutande kunskapstestet. Tyresö och Solna är de första kommunerna i landet att ta ett helhetsgrepp och utbilda all tillsvidareanställd personal på vård- och omsorgsboenden, inte bara på demensboenden och inte bara vårdpersonal. Läs mer om Silviacertifieringen på Tyresö kommuns
webbplats >

 

21 januari 2016

Två kvinnor med demenssjukdom berättar om sina liv i kortfilm

Följ två äldre kvinnor som har drabbats av demenssjukdom, i filmen ”Gipsmössan – när minnet sviker”. Kvinnorna berättar om hur sjukdomen påverkar dem och vilka strategier de lär sig för att hantera sitt vardagsliv. Filmen är 17 min lång och har gjorts av Närvård i Sörmland – kommuner och landsting i samverkan. Filmen ligger på Svenskt Demenscentrums webbplats, Läs mer och titta på filmen på Demenscentrums webbplats >

23 december 2015

Första insats vid undernäring: Mellanmål

På Dagens Medicins debattsida skriver två affärsområdeschefer i Attendo att små och goda mellanmål som serveras flera gånger under dagen kan ge bättre effekt än näringsdrycker. Läs mer på Dagens Medicins webbplats >