Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.Vi ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
21 februari 2019

Videoföreläsningar om palliativ vård och omsorg

Ta del av kortfattade föreläsningar från Palliativt kunskapscenter, som tar upp specifika palliativa tillstånd, bl.a. om den palliativa vårdens fyra hörnstenar, läkemedelsbehandling och omvårdnadsåtgärder. Filmerna innehåller faktakunskap, patientfall och diskussions-frågor. Läs mer (länk till Palliativt kunskapscenter) >

18 februari 2019

Suicidprevention - Socialstyrelsens podd

Ungefär 1 100 personer tar sitt liv varje år. Många fler försöker, många fler funderar över det. Hur upptäcker vi personer som är i riskzonen för suicid? Vilka är de viktiga frågorna för att fånga upp dem?
​Lyssna på avsnitt 59 av Socialstyrelsens podd På djupet som handlar om suicidprevention. Gå in här (Socialstyrelsens podd ) >
4 februari 2019

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - checklista

Ladda ner en checklista som kan fungera som stöd och komplement i ditt arbete med Socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)”. Checklistan går igenom viktiga punkter i föreskriften. Läs mer (länk till Kunskapsguiden) >

.

29 januari 2019

Om projektet "Spetspatienter - en ny resurs för hälsa" i färsk rapport

Spetspatient syftar till en person med kronisk sjukdom som bidrar med kunskap och engagemang och som är till nytta för andra med liknande sjukdomar, och för hälso- och sjukvården, när det gäller livsföring och förhållningssätt till sin diagnos ”utanför” sjukhusets väggar. Läs om projektet och en färsk rapporten i ämnet (länk till webbplatsen Dagens patient) >

21 januari 2019

Lär dig syntolka - liten webbutbildning från Göteborgs stad

En gratis liten webbutbildning som ger grundläggande kunskap om vad syntolkning är och hur man kan höja livskvaliteten för personer som blir ledsagade med stöd av syntolkning. För dem som ledsagar personer med synnedsättning. Läs mer (länk till Göteborgs stads webbplats) >

15 januari 2019

Så uppfattar patienter sina möten med vården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i rapporten ”Möten med mening” tagit fram de svenska resultaten från den internationella enkätundersökningen International Health Policy Survey (IHP-undersökningen) 2016. Uppfattningarna skiljer sig åt beroende av ålder, kön, inkomst- och utbildningsförhållanden. Läs mer (länk till Kunskapsguiden.se) >
15 januari 2019

Om digitalt utanförskap hos äldre

I dag lever cirka 400 000 personer över 65 år i digitalt utanförskap och riskerar att stängas ute från flera delar av samhället. Hur kan kommunerna arbeta för att öka digital tillgänglighet? Kan användning av dator och internet minska ensamhet? Lyssna på Socialstyrelsens poddavsnitt, gå in här (länk till Socialstyrelsens webb) >
14 januari 2019

Enkelt verktyg ökar kunskap om juridik i vård och omsorg

Nu får landsting, kommuner och privata aktörer inom vård och socialtjänst fördjupade förklaringar till fler juridiska begrepp. Det är Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten som har vidareutvecklat det digitala juridiska stöd som lanserades tidigare under 2018. Läs mer (länk till Kunskapsguiden.se) >

13 december 2018

Folder med tips och råd för anhöriga

Ladda ner en folder för anhöriga som Svenskt demenscentrum har tagit fram. Foldern ger goda råd till anhöriga: vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd, telefonrådgivning och träffa andra anhöriga till en närstående med demenssjukdom. Ladda ner gratis från Svenskt demenscentrums webb >