Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
13 februari 2017

Film med Yngve Gustafsson som tipsar om fallprevention

Se 6-minutersfilmen ”Säkerhet i vardagen” där Yngve Gustafsson, professor och överläkare i geriatrik, berättar om varför äldre ramlar och hur detta kan åtgärdas för att minimera riskerna. Filmen är framtagen av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Gå in här (länk till Youtube) >

23 januari 2017

Involvera anhöriga i äldreomsorgens kvalitetsarbete - webbinarium 2 mars

Följ Nationellt kompetenscentrum Anhörigas (Nka) webbinarium den 2 mars om hur vi kan involvera anhöriga i kvalitetsarbetet i äldreomsorgen. Här diskuteras bl.a. även kvaliteten i äldreomsorgen ur ett anhörigperspektiv. Underlag för webbinariet är Nka:s rapport ”Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv
– Läs mer och anmäl dig på Nationellt kompetenscentrum Anhörigas webbplats här > 

18 januari 2017

Seminarium om grundläggande palliativ vård – undersköterskans roll

Måndag den 3 april bjuder Palliativt kunskapscenter, Stockholms läns landsting, in till seminarium om undersköterskans roll i den grundläggande palliativa vården. Seminariet tar upp det palliativa förhållningssättet, undersköterskans roll vid smärt- och annan symtombehandling samt praktiska tips och aspekter på döendet – vad bör man tänka på under de sista dagarna Läs mer och anmäl dig på Palliativt kunskapscenters webbplats >

4 januari 2017

Webbutbildning om palliativ vård, kommer hösten 2017

Hösten 2017 kommer en avgiftsfri webbutbildning för vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård. Utbildningen heter Palliation ABC och blir tillgänglig via Svenskt demenscentrums utbildningsportal. Läs mer på Svenskt demenscentrums webbplats >

29 december 2016

Stanna upp och lyssna på kortdokumentären "Jag lämnar dig aldrig" i SR P1

Lyssna på Sveriges Radios kortdokumentär om Karl-Gustav som flyttar med sin 95-åriga hustru Helny när hon flyttar till en låst demensavdelning, eftersom han inte står ut med att lämna henne. Dokumentären är gjord av Ola Hemström och ingår i P1:s programserie Tendens. Lyssna här, länk till Sveriges Radio >

 

 

7 december 2016

Folder "När glömska är en sjukdom - Bra att veta om demens"

”Den du möter i kassakön, på gatan eller hos frisören kan ha en demenssjukdom. Cirka 160 000 personer i Sverige beräknas leva med en demenssjukdom och varje år insjuknar uppemot 25000. Risken att insjukna ökar ju äldre vi blir.” Läs och lär mer om demens i foldern ”När glömska är en sjukdom – Bra att veta om demens”, framtagen av Svenskt Demenscentrum på uppdrag av Myndigheten för delaktighet. Ladda ner den från Myndigheten för delaktighets webbplats >

28 november 2016

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demens - remissversionen här

Nu finns remissversionen av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demens. Den ger rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats >

18 oktober 2016

Många äldre upplever ensamhet och oro

Socialstyrelsen meddelar att var tionde äldre upplever svåra besvär av ångest, oro och rädsla och 15 procent besväras ofta av ensamhet. Hos de här personerna är dessutom missnöjet med äldreomsorgen större. Det framgår av en årlig undersökning som görs av Socialstyrelsen. Läs mer i pressmeddelande från Socialstyrelsen >

17 oktober 2016

Poddradio om fallolyckor

Varför är det så många som skadas och dör varje år till följd av en fallolycka? Och hur kan fallolyckor i vardagen förhindras? Experterna Kalle Brandstedt, Johan Fastbom och Inger Mörk berättar. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. Lyssna på sändningen här (Socialstyrelsen, mp3-fil) >

3 oktober 2016

Fler dör av fallolyckor

Varje år skadas 70 000 människor så allvarligt i fallolyckor att de måste läggas in på sjukhus. Över tusen personer dör, en siffra som har mer än fördubblats sedan år 2000. Men det finns stora skillnader i statistiken beroende på var man bor i landet. Det skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande. Läs hela pressmeddelande här >

30 augusti 2016

Socialstyrelsens webbsida om välfärdsteknologi

Socialstyrelsen har öppnat en webbsida för välfärdsteknik. Sidan riktar sig främst till dem som arbetar med välfärdsteknik och e-hälsa inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. Den riktar sig även till beslutsfattare inom kommunen, it-personal inom omsorgen eller leverantör av välfärdsteknik. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats >

29 augusti 2016

Läkemedel uppvisar ökad risk för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre

Socialstyrelsen visar i sin rapport ”Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre – Fokus på antidepressiva läkemedel” att vanliga läkemedelsgrupper, enskilt eller i kombination, har satts i samband med risk för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre personer. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats >

18 augusti 2016

Startade filosofikafé på servicehuset

Tobias Malm har en utbildning inom filosofi och arbetar som städare på ett servicehus på Södermalm. Han fick frågan om han ville starta en filosofisk aktivitet på servicehuset. Nu håller Tobias i ett filosofikafé en gång i månaden.
– Man kan säga att jag har gått från att städa deras hem till att städa deras medvetande. Läs artikel om Tobias i Södermalmsnytt.se >

9 augusti 2016

Webbinarium om webbutbildningen "Stöd till anhöriga"

Den 16 september kan du delta i ett kostnadsfritt webbianrium om webbutbildningen ”Stöd till anhöriga”, som har tagits fram av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). En introduktion till webbutbildningen ges och även exempel på verktyg och strategier i arbetet för att utveckla stödet till anhöriga. Läs mer och anmäl dig på Nka:s webbplats >

 

7 juli 2016

Antidepressiva läkemedel ökar fallskaderisk för äldre

En ny studie från Socialstyrelsen visar att antidepressiva läkemedel är förknippade med en ökad risk för biverkningar med allvarliga konsekvenser, bland annat fallskador. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats >

27 juni 2016

Träffpunkters betydelse för äldre

Tre stadsdelar i Göteborgs stad har utvärderat hälsofrämjande och förebyggande verksamhet med fokus på träffpunkter för äldre personer. Rapporten belyser hur träffpunkterna främjar de äldres hälsa fysiskt, psykiskt och socialt, och vilka grupper som deltar. Rapporten har gjorts av FoU Välfärd, Göteborgs kommunalförbund. Läs mer om rapporten på FoU i Väst/GR:s webbplats >
31 maj 2016

Hälften av trygghetslarmen fortfarande analoga

Andelen digitala trygghetslarm hemma hos äldre och personer med funktionsnedsättning har ökat från 14 till 48 procent sedan 2014. Men regeringens mål, att alla analoga larm ska vara ersatta av digitala i december 2016, kommer inte att nås. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen, meddelar Socialstyrelsen i ett pressmeddelande, läs mer här >

20 maj 2016

Följ Bojans vardag och tankar i hennes egen blogg

”Jag är en tuff tant, som gillar det mesta. Det kan vara en opera men det duger också med vanliga samtal om både roliga och svåra saker. Det  roliga gillar jag mest.” Så presenterar sig Bojan i hennes egen välbesökta blogg. Gå in på Bojans bloggsida här >

18 maj 2016

Första äldremottagningen inom primärvården öppnad, i Stockholms län

Den 26 april invigdes Stockholms läns första äldremottagning, på Torsviks vårdcentral på Lidingö. Här får personer som är 75 år och äldre möjlighet till extra hjälp. Det kan vara genomgång av mediciner, demensutredningar, hjälp vid inkontinens eller samtal om levnadsvanor. Läs mer om äldremottagningen på SLL:s webbplats >

18 maj 2016

Du känner väl till Stockholms läns palliativa kunskapscenter?

Palliativt kunskapscenter i Stockholms län har i uppdrag att ”… sammanställa kunskap, från aktuell forskning och utvecklingsarbete, så att forskningsresultat omsätts till praktik. Informera, utbilda, utveckla/driva palliativa frågor, stöd och rådgivning för att sprida och öka kunskapen om palliativ vård hos alla personalgrupper som vårdar patienter i behov av palliativ vård.” Det är samfinansierat av Stockholms län och kommunerna Danderyd, Ekerö, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Solna, Stockholms stad och Vaxholm.
Läs mer om Palliativt kunskapscenter (länk till webbplats) >
– Läs deras senaste nyhetsbrev >

21 april 2016

Forskningsöversikt om våld mot äldre kvinnor

Rapporten ”Våld mot äldre kvinnor” visar att äldre kvinnor kan utsättas för både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Ofta är förövaren en partner, ibland är det vuxna barn eller vård- och omsorgspersonal. Men förutfattade meningar och generaliseringar om äldre kan försvåra för de utsatta kvinnorna att få den hjälp de har rätt till. Rapporten har tagits fram vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), vid Uppsala universitet. Läs mer på NCK:s webbplats >

14 april 2016

Fallolyckor och läkemedel utgör största riskerna för vårdskador inom kommunala hälso- och sjukvården

De största riskerna för personer att drabbas av vårdskador inom den kommunala hälso- och sjukvården utgörs av fallolyckor och läkemedel. Samtidigt behövs fler förebyggande insatser även inom andra områden, till exempel för att förhindra och behandla undernäring. Det skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande, läs hela pressmeddelandet här >

6 april 2016

Allt fler jobbar efter pensioneringen

Andelen personer mellan 65 och 74 år som jobbar har ökat mycket de senaste tio åren, enligt Statistiska Centralbyrån. En anledning är att det saknas kvalificerad arbetskraft i flera yrken, men dessutom är det många som helt enkelt vill fortsätta arbeta. En av dem är 67-åriga socionomen Kicki Bergman. Lyssna på reportage av Thomas Heldmark, Sveriges Radio P1 (5:53 min) >

30 mars 2016

Implementera ny teknik i din verksamhet utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem

Du som är chef, utvecklingsledare och kvalitetsutvecklare inom vård och omsorg har nu möjlighet att med hjälp av ett webbstöd lära mer kring kvalitetssäkring av tekniska insatser för socialtjänsten. Webbstödet, framtaget av Socialstyrelsen, utgår från exemplet trygghetslarm och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats >

29 mars 2016

Belönad idé för att öka kompetens hos personal i äldrevården

För första gången belönas nu en student vid Göteborgs universitet med priset Queen Silvia Nursing Award. Pernilla Rönntoft, som läser på specialistsjuksköterskeprogrammet för vård av äldre, får priset för en idé om hur man med enkla medel kan höja kompetensen bland personal inom äldrevården. Läs mer på Göteborgs universitets webbplats >

24 mars 2016

Våld mot äldre kvinnor glöms ofta bort

– Det är tydligt att äldre kvinnor ofta varit exkluderade från forskningen om våld mot kvinnor. Det har delvis varit ett sätt att avgränsa forskningen men det kan också bero på stereotypa föreställningar om äldre bland forskare. Föreställningar som säger att äldre kvinnor inte utsätts för till exempel våld i nära relationer – framförallt inte sexuellt våld, säger Madelene Sundström, utredare vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, i en intervju i Kommunalarbetaren med anledning av hennes rapport ”Våld mot äldre kvinnor”.
Läs artikeln på Kommunalarbetarens webbplats >
Ladda ner rapporten ”Våld mot äldre kvinnor – En forsknings- och kunskapsöversikt” >

21 mars 2016

Speeddating i Huddinge Folkets hus

Läs om speedejtande seniorer i Dagens Nyheters artikelserie om äldre i Stockholm. Ladda ner artikeln som pdf här >

9 mars 2016

Webbutbildning om palliativ vård

Målgrupp är främst vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Utbildningen tar bland annat upp det palliativa förhållningssättets grunder, symtomfrågor, olika aspekter på döendet och döden och hur man ger stöd. Utbildningen är ett samarbete mellan SLL, KSL och FOU.nu. Läs mer och gå in på utbildningen på Palliativt kunskapscentrums webbplats >

26 februari 2016

Att mötas i musik, webbutbildning från Svenskt Demenscentrum

Webbutbildningen Mötas i musik visar på olika sätt att använda musik i omvårdnaden. Den vänder sig främst till dig som arbetar med personer med demenssjukdom på särskilt boende, dagverksamhet eller i hemtjänst. Utbildningen är uppdelad i sex avsnitt. Korta filmer och bildspel varvas med olika övningar. Utbildningen är avgiftsfri och framtagen av Svenskt Demenscentrum och FoU Nordost. Läs mer om utbildningen på Svenska Demenscentrums webbplats >

2 februari 2016

Webbutbildning om våld mot äldre

Nu finns en webbutbildning om våld mot äldre. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och riktar sig till personal, chefer och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen som i arbetet kommer i kontakt med äldre. Utbildningen görs via webben eller genom nedladdningsbara text- och övningshäften. Det är möjligt att gå bara webbutbildningen eller bara gå igenom text- och övningshäften. Läs mer om utbildningen på Socialstyrelsens webbplats >

 

.

26 januari 2016

Personal går Silviahemmets utbildning i demensvård

En Silviacertifiering innebär att minst 70 procent av en enhets personal ska ha deltagit i Silvia-hemmets utbildning i demensvård och klarat det avslutande kunskapstestet. Tyresö och Solna är de första kommunerna i landet att ta ett helhetsgrepp och utbilda all tillsvidareanställd personal på vård- och omsorgsboenden, inte bara på demensboenden och inte bara vårdpersonal. Läs mer om Silviacertifieringen på Tyresö kommuns
webbplats >