Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.Vi ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
16 april 2018

Webbutbildning om palliativ vård för all vårdpersonal

Palliation ABC vänder sig till all personal i vården och ger grunderna i palliativ vård. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom ett team ska få en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede. Läs mer (länk till Socialstyrelsens kunskapsguiden.se) >

 

13 mars 2018

Ny utvärdering av vård och omsorg för personer med demenssjukdom

Läs rapport som sammanfattar resultatet av Socialstyrelsens utvärdering av vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. Den innehåller även de förbättringsområden som myndigheten har identifierat. Gå in här (länk till Socialstyrelsens webb ) >
9 mars 2018

Luckor i vården av äldre med utvecklingsstörning

Livet för personer med intellektuell funktionsnedsättning har förändrats, och med förbättrade livsvillkor i samhället lever personerna längre. Det rapporterar tidskriften ”Vetenskap och hälsa”. Dessa personer beskrivs som ”den första generationen äldre med utvecklingsstörning” och nu finns de första nationella forskningsresultaten om deras hälso- och sjukvårdssituation. Läs mer i ”Vetenskap och hälsa” >

8 mars 2018

Den svenska demensvården har försämrats konstaterar Socialstyrelsen i ny rapport

Den svenska demensvården har försämrats i flera avseenden de senaste fyra åren. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.
– En förklaring kan vara att staten tidigare gjorde en satsning där pengarna bland annat kunde användas till att bygga upp demensteam. När pengarna tog slut varnades det för att det kunde bli svårt att upprätthålla teamen, säger Vera Gustafsson, utredare vid Socialstyrelsen. Läs mer på Socialstyrelsens webb >

7 mars 2018

Vilken betydelse har kön och hudfärg i äldreboendets vardag? Disputation!

Kom till disputationen av avhandlingen i socialt arbete som tar upp kön och hudfärgs betydelse i äldreboendets vardag! Författaren Palle Storm disputerar fredag den 13 april kl 10-13 i Aula Svea, Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Sveavägen 160. Disputationen är offentlig. Avhandlingen heter  ”Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor”.
Läs inbjudan >
Läs mer om Palle Storm (länk till Stockholms universitets webb) >

22 februari 2018

Arbete med att överföra hemsjukvård till kommunerna avbryts

15 februari 2018

Palliativ vård - ny kostnadsfri webbutbildning

En ny gratis webbutbildning lär ut grunderna i palliativ vård. Utbildningen heter Palliation ABC och har tagits fram av Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) i samarbete med Svenskt Demenscentrum. Läs mer (länk till Svenskt demenscentrums webb) >