650px_br 1283_vb_och_man

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.

NOTISER

 
3 mars 2015

Kronisk smärta hos var fjärde person över 65

Var fjärde person över 65 år som deltog i en befolkningsstudie led av måttlig eller svår kronisk smärta. De konsumerade betydligt mer resurser för vård och omsorg, samtidigt som deras livskvalitet var kraftigt försämrad. Studien är publicerad i tidskriften PAIN och har utförts av forskare i hälsoekonomi och medicin vid Linköpings universitet. Läs mer, klicka på rubriken.

23 februari 2015

Blev det ett bättre liv för de mest sjuka äldre?

Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med Aging Research Center (ARC) utvärderat delar av satsningen ”Bättre liv för de mest sjuka äldre”, på uppdrag av Socialstyrelsen. Nu är rapporten färdig och heter Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre (2014:6) publicerad. Klicka på rubriken för att läsa mer på Äldrecentrums webbplats.

4 februari 2015

Föreskrift för bemanning på äldreboende senareläggs

Den nya föreskriften om bemanning för personer med demenssjukdom kommer inte att träda i kraft den 31 mars 2015, som varit planerat. Orsaken är att det saknas tidsmässiga förutsättningar. Läs mer, klicka på rubriken.

30 januari 2015

Äldreomsorgen blir bättre men könsskillnader finns

Vården och omsorgen om äldre blir allt bättre, men det finns skillnader i kvalitet mellan landets kommuner och landsting. Det finns också fortsatta skillnader mellan kvinnor och män. Det framgår av den femte gemensamma rapporten Öppna jämförelser 2014 – Vården och omsorgen om äldre. Rapporten är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Klicka på rubriken för att läsa mer.

13 januari 2015

Dålig munhälsa är ett problem för många äldre

”Dålig munhälsa är ett stort problem för många äldre och det finns indikationer på att smärta och inflammation i munnen påverkar allmänhälsan”. Det skriver Socialstyrelsen i rapporten Interventioner för äldres munhygien utförd av äldreomsorgspersonal En systematisk översikt av interventioners effekter och vetenskapliga stöd. I rapporten framkommer också att dålig munhälsa exempelvis också kan leda till viktnedgång och sjukdomar i hjärta, kärl och andningsvägar. Ladda ner rapporten här >

13 januari 2015

Handbok för anhöriga om demenssjukdom

Nu finns en handbok för anhöriga till äldre med en demenssjukdom, Om demenssjukdom för anhöriga. Boken ges ut av Svenskt Demenscentrum och tar upp demenssjukdomens symptom och förlopp. Här ges också konkreta råd kring bemötande, svåra situationer och olika former av stöd till anhöriga. I boken delar personer som levt med en demenssjuk närstående med sig av sina erfarenheter. Läs mer på Demenscentrums webbplats.