650p_xbr_1461_vb_narbild

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
2 februari 2016

Webbutbildning om våld mot äldre

Nu finns en webbutbildning om våld mot äldre. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och riktar sig till personal, chefer och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen som i arbetet kommer i kontakt med äldre. Utbildningen görs via webben eller genom nedladdningsbara text- och övningshäften. Det är möjligt att gå bara webbutbildningen eller bara gå igenom text- och övningshäften. Läs mer om utbildningen på Socialstyrelsens webbplats >

 

.

26 januari 2016

Personal går Silviahemmets utbildning i demensvård

En Silviacertifiering innebär att minst 70 procent av en enhets personal ska ha deltagit i Silvia-hemmets utbildning i demensvård och klarat det avslutande kunskapstestet. Tyresö och Solna är de första kommunerna i landet att ta ett helhetsgrepp och utbilda all tillsvidareanställd personal på vård- och omsorgsboenden, inte bara på demensboenden och inte bara vårdpersonal. Läs mer om Silviacertifieringen på Tyresö kommuns
webbplats >

 

21 januari 2016

Två kvinnor med demenssjukdom berättar om sina liv i kortfilm

Följ två äldre kvinnor som har drabbats av demenssjukdom, i filmen ”Gipsmössan – när minnet sviker”. Kvinnorna berättar om hur sjukdomen påverkar dem och vilka strategier de lär sig för att hantera sitt vardagsliv. Filmen är 17 min lång och har gjorts av Närvård i Sörmland – kommuner och landsting i samverkan. Filmen ligger på Svenskt Demenscentrums webbplats, Läs mer och titta på filmen på Demenscentrums webbplats >

23 december 2015

Första insats vid undernäring: Mellanmål

På Dagens Medicins debattsida skriver två affärsområdeschefer i Attendo att små och goda mellanmål som serveras flera gånger under dagen kan ge bättre effekt än näringsdrycker. Läs mer på Dagens Medicins webbplats >

15 december 2015

Nytt ersättningssystem för hemtjänsten föreslås av HEKLA-projektet

HEKLA-projektet föreslår nytt sätt för kommuner att ersätta hemtjänsten för utfört arbete. Ersättning ska enligt förslaget ges efter omsorgstyngd och inte efter exempelvis antal utförda timmar eller utifrån en fast summa. Definition av omsorgstyngd ska enligt denna modell tas fram. HEKLA (hemtjänstens ekonomi, kvalitet, ledning och arbetsförhållanden) är ett samverkansprojekt som letts av forskare på Uppsala universitet och Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm. Den 12 januari 2016 bjuder Centrum för arbets- och miljömedicin in till workshop för ansvariga i kommunernas hemtjänst, för att diskutera hur HEKLA-projektets förslag kan användas i praktiken. Läs mer om HEKLA-projektet >

9 december 2015

Färsk bok om reflektion i praktiken

Boken ”Reflektion som arbetsutveckling” ställer frågor kring vad reflektion är, hur det går till och vilka förutsättningar som kan behövas för reflektion på arbetsplatsen. Boken ges ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och vänder sig till reflektionsledare, chefer och även till dig som är intresserad av reflektion i största allmänhet. Läs mer >

26 oktober 2015

Rapport om att erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk

Socialstyrelsens rapport ”Äldreomsorg på minoritetsspråk” redovisar hur kommuner i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska ser på möjligheten att erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk. Rapporten visar även på vilka insatser som kan stödja kommunerna i arbetet. Läs mer på Kunskapsguiden >

23 oktober 2015

Ny avhandling "Omsorgens pris i åtstramningstid"

Avhandlingen ”Omsorgens pris i åtstramningstid. Anhörigomsorg för äldre ur ett könsperspektiv” handlar om anhörigomsorg för äldre personer i Sverige, främst de medelålders döttrarnas och sönernas hjälp till sina gamla föräldrar. Författaren Petra Ulmanen, som disputerar den 6 november, ställer bland annat frågorna: Vad betyder det för äldres anhöriga att äldreomsorgen har minskat ända sedan år 1980 och att var fjärde plats i äldreboende har försvunnit under 2000-talets första decennium? Har anhörigomsorgen ökat och hur påverkas omsorgsgivarnas liv, framförallt deras arbetsliv? Läs mer > Ladda ner avhandlingen >

14 september 2015

Senior alert - webbutbildning

En kostnadsfri webbutbildning om Senior alert har tagits fram. Den riktar sig främst till medarbetare inom vården och omsorgen som möter äldre personer i sitt arbete. Utbildningen handlar om vårdprevention och hur en enhetens resultat kan användas i förbättringsarbetet. Läs mer om Senior alert-utbildningen > 

8 september 2015

Webbutbildning om att ge stöd till anhöriga

Nu kan du som som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet, som möter människor som har drabbats av sjukdom eller funktionshinder, gå webbutbildningen ”Utveckla stöd till anhöriga”. Utbildningen har tagits fram av Nka, Nationellt kompetenscenter anhöriga. Läs mer på Nka:s webbplats >

3 september 2015

App för anhöriga

Svenskt demenscentrum har skapat en app för anhöriga. Den ger konkreta svar på frågor som handlar om svåra situationer, förändrat beteende, lagar och om att hitta stöd. Appen är gratis och ingår i utbildningspaketet ”Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar”. Senare i höst kommer en motsvarande app för personal. Läs mer om Nollvision-appen på Svenskt demenscentrums webbplats > 

31 augusti 2015

Ny bok om reflektion

Gemensam reflektion på arbetet har visat sig vara både uppskattad och ändamålsenlig för att uppnå lärande, insikt och förändring. I reflektionen kan personalens kreativa idéer och erfarenheter tas tillvara. Nu finns en ny bok i ämnet, ”Reflektion som arbetsutveckling”, utgiven av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Boken vänder sig främst till er som arbetar med människor inom personalledning, socialt arbete, vård och omsorg och utbildning. Läs mer om boken på Äldrecentrums webbplats >