Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.Vi ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
4 september 2017

Kort och informativt om "Hemsjukvård 2020"

Du hänger väl med i vad som händer kring omläggningen av hemsjukvården i Stockholmsområdet inför 2020. Storsthlm, före detta KSL (Kommunerna i Stockholms län), har satt ihop en lättillgänglig och kortfattad informationssida på webben som besvarar frågor av typen när, var, hur och varför. Läs mer här >

16 augusti 2017

Längre paus på sängkanten minskar fallrisk

En studie visar att längre paus på sängkanten minskar fallrisken hos äldre personer. Det rapporterar tidningen Fysioterapi nr. 6/2017. Läs artikeln (urklipp ur Fysioterapi, pdf-format) >

11 augusti 2017

Filmat samtal om musik som behandling vid demens - UR play

Följ ett samtal om musikens medicinska kraft, inspelat av Utbildningsradion. Professorn och läkaren Martin Ingvar leder samtalet med bland annat Michael Rossato-Bennett som har regisserat dokumentärfilmen ”Alive inside,” som visar hur personer som har en demenssjukdom för en stund blir helt vakna och närvarande när de får lyssna på musik.
– Följ samtalet med regissören här (länk till urplay.se) >
– Se dokumentärfilmen (länk till Youtube, ej textat).
– Dokumentärfilmen finns även på Netflix.

20 juli 2017

SPF Seniorerna i Eskilstuna granskar äldreomsorg i pilotprojekt

En grupp seniorer från SPF i Eskilstuna intervjuar boende på ett vård och omsorgsboende  om vad de tycker om sin tillvaro på boendet, bland annat måltider och utevistelse.
– Det är ett pilotprojekt. Vi har fått metodstöd och utbildning av Forskning och utveckling i Sörmland i hur man kan ställa frågorna och sedan bearbeta svaren, berättar Lilli Assi, SPF Seniorerna i Eskilstuna. Läs mer i tidningen Senioren >

 

17 juli 2017

Levnadsberättelse i digital form - i Linköping

Levnadsberättelsen goes digital! I Linköping testas i höst en ny app med levnadsberättelsen i digitalt format, med möjlighet att lägga in bilder, filmer, musik och texter. Initiativtagarna är Lärcenter för god demensvård och Vardaga samt omsorgskontoret i Linköpings kommun. Det meddelar Linköpings kommun i ett pressmeddelande, läs mer här (länk till My Newsdesk) >

 

 

 

4 juli 2017

Stärkt meddelarskydd får både ris och ros, rapporterar tidningen Vårdfokus

Privatanställda inom skattefinansierad vård, skola och omsorg får ett förstärkt meddelarskydd, efter beslut i riksdagen i februari 2017. Läs mer här (länk till Vårdfokus) >

26 juni 2017

Webbutbildning för äldre om läkemedel

Nu finns en webbutbildning som riktar sig till dig som är äldre. Den handlar om hur du som patient själv kan ställa krav och påverka din läkemedelsbehandling. Utbildningen är framtagen av ”Koll på läkemedel” och kan göras i studiecirkel eller individuellt. ”Koll på läkemedel” är ett samarbete mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Apoteket. Gör utbildningen här (länk till Koll på läkemedels webbplats) >

9 juni 2017

Ny rapport om äldres syn på olika boendeformer

Rapporten  ”Bostäder anpassade för äldre” handlar om hur äldre ser på sitt boende och på olika boendealternativ. Den är framtagen av Stiftelsen Äldrecentrum på uppdrag av Stockholms stads äldreförvaltning. Läs mer om rapporten och ladda ner den här (länk till Stiftelsen Äldrecentrums webbplats) >

7 juni 2017

Bemötande i praktiken – filmer som underlag till diskussion

Nu finns ett material för er som vill öva och reflektera kring bemötande i hälso- och sjukvården. Tanken är att kunna öva på och öka kunskapen om arbetssätt som är inkluderande. Materialet består av fyra filmer och ett reflektionsmaterial. Gå in på Socialstyrelsens kunskapsguide.se >

23 maj 2017

Nationella riktlinjer för vård vid stroke - remissversion ute nu

Socialstyrelsen meddelar att de nationella riktlinjerna för vård vid stroke nu är publicerade i en remissversion.
Den slutliga versionen kommer att publiceras under våren 2018. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med stroke. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats >

8 maj 2017

Material om rena händer, för att rädda liv

”Att hålla händerna rena är ett av de bästa sätten att stoppa smitta och bromsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.” Det är ett av budskapen i det informationsmaterial som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för vård och omsorgspersonal och anhöriga. Materialet heter ”Rena händer räddar liv” och kan laddas ner gratis här (länk till Folkhälsoinstitutets webbplats) >

13 april 2017

Ny skrift om demenssjukdom och sexualitet

Vad händer med sexualiteten vid demenssjukdom och hur kan yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom och anhöriga ta upp temat? Skriften Sexualitet och demenssjukdom – En skrift för dig som arbetar med personer som har demenssjukdom är framtagen av Svenskt demenscentrum och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Läs mer på Svenskt demenscentrums webbplats >

7 april 2017

Tips på hur fallolyckor kan förhindras

Nu finns broschyren ”Balansera mera” som vänder sig direkt till personer som vill ha tips och råd om hur de kan minska risken för att falla genom att hitta rätt balans i träning och på andra sätt. Den är kostnadsfri och kan beställas eller laddas ner på Socialstyrelsens webbplats. Läs mer (länk till Socialstyrelsens webbplats) >

3 april 2017

Nu är utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen här

Nu är den statliga utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen färdig. Rapporten heter ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer”. Här föreslås åtgärder kring bland annat högre kvalitet och effektivitet, bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning och översyn av särskilda boendeformer. Läs mer om utredningen här (länk till regeringskansliets webbplats) >

30 mars 2017

Vem är den äldre? Frågan besvaras i ny rapport

I rapporten ”Vem är äldre? Äldrebilder i ett åldrande Sverige” framkommer inte bilden av en äldre, utan snarare en variation av äldre när det gäller livsvillkor och livssammanhang i vardagen. Rapporten är skriven av forskare verksamma vid Linköpings universitet, på uppdrag av utredningen för ”Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen”. Läs mer här >

13 mars 2017

Psykiskt sjuka äldre - åsidosatt forskningsområde

Förekomsten av ångestsyndrom i åldersgruppen 65+ brukar anges vara mellan 6 och 12 procent, men inom psykiatriforskningen och vården är psykiskt sjuka äldre ofta en bortglömd grupp. Det skriver Forte i sin publikation ”Forskning i korthet: Ångest och depression hos äldre”, som ger en kort överblick av kunskapsläget inom området ångest och depression hos äldre. Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Social-departementet. Läs mer och beställ publikationen på Fortes webbplats >

10 mars 2017

Webbutbildning om demens på olika språk

Migrationsskolan i Region Skåne har tagit fram en webbutbildning om demens på flera olika språk. Utbildningen vänder sig till dem som arbetar med personer med demenssjukdom, anhöriga och andra som är intresserade. Utbildningen tar upp hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom samt bemötande av personer med demenssjukdom. Läs mer om utbildningen här (länk till Socialstyrelsen, Kunskapsguiden.se) >

10 mars 2017

Webbinarium 31 mars "Handtag, famntag, klapp eller kyss!"

Den 31 mars anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga webbinariet ”Handtag, famntag, klapp eller kyss!”. Det handlar om vad som händer med närheten, sinnligheten och sexualiteten när relationen mellan människor påverkas av sjukdom eller funktionsnedsättning. Hur man som personal kan stötta anhöriga och närstående i frågor som det sällan talas om. Webbinariet vänder sig till personal som arbetar med anhörigfrågor och som arbetar inom funktionshinderområdet. Läs och anmäl dig här (länk till Nationellt kompetenscenter anhörigas webbplats) >

6 mars 2017

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Nu finns en webbutbildning om vård av äldre med diabetes. Den vänder sig till omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende, men även till ansvariga inom kommunal vård och omsorg, verksamhetschefer och sjuksköterskor, samt som ett stöd för delegering till omvårdnadspersonal. Utbildningen syftar till att öka kompetensen om äldre med diabetes och är framtagen av det nationella programrådet för diabetes, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Läs mer om utbildningen här (länk till Kunskapsguiden.se) >

13 februari 2017

Film med Yngve Gustafsson som tipsar om fallprevention

Se 6-minutersfilmen ”Säkerhet i vardagen” där Yngve Gustafsson, professor och överläkare i geriatrik, berättar om varför äldre ramlar och hur detta kan åtgärdas för att minimera riskerna. Filmen är framtagen av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Gå in här (länk till Youtube) >

23 januari 2017

Involvera anhöriga i äldreomsorgens kvalitetsarbete - webbinarium 2 mars

Följ Nationellt kompetenscentrum Anhörigas (Nka) webbinarium den 2 mars om hur vi kan involvera anhöriga i kvalitetsarbetet i äldreomsorgen. Här diskuteras bl.a. även kvaliteten i äldreomsorgen ur ett anhörigperspektiv. Underlag för webbinariet är Nka:s rapport ”Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv
– Läs mer och anmäl dig på Nationellt kompetenscentrum Anhörigas webbplats här > 

18 januari 2017

Seminarium om grundläggande palliativ vård – undersköterskans roll

Måndag den 3 april bjuder Palliativt kunskapscenter, Stockholms läns landsting, in till seminarium om undersköterskans roll i den grundläggande palliativa vården. Seminariet tar upp det palliativa förhållningssättet, undersköterskans roll vid smärt- och annan symtombehandling samt praktiska tips och aspekter på döendet – vad bör man tänka på under de sista dagarna Läs mer och anmäl dig på Palliativt kunskapscenters webbplats >

4 januari 2017

Webbutbildning om palliativ vård, kommer hösten 2017

Hösten 2017 kommer en avgiftsfri webbutbildning för vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård. Utbildningen heter Palliation ABC och blir tillgänglig via Svenskt demenscentrums utbildningsportal. Läs mer på Svenskt demenscentrums webbplats >