650px_br 1283_vb_och_man

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.

ARTIKLAR

 
ill-startsidan
AldrelotsarNyn-1000pxbred
samtalbilder4-Erika-startsida
sittcirkus3-startsidan
EvaLindqvist-startsidan240x148px
IMG_0029-BrittochEwa-500x320px
Fler artiklar

NOTISER

 
16 april 2015

Konferens om demens och demensvård inför 2020-talet

Den 20 maj 2015 arrangerar Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en konferens där färska siffror från den longitudinella studien SNAC, Swedish National Study on Aging and Care, presenteras. Konferensen är tänkt att ge en bakgrund inför debatten kring den framtida demensproblematiken. Målgrupp för konferensen är anställda och företroendevalda i landsting, kommuner, vårdföretag, myndigheter och organisationer. Klicka på notisrubriken för att läsa mer.

2 april 2015

Språkombud i äldreomsorgen - stor nationell satsning

Skolverket har beviljat Vård- och omsorgscollege och Stockholms läns Äldrecentrum drygt 1,9 miljoner kr för att vidareutveckla Äldrecentrums språkombudsutbildning och sprida den nationellt. I satsningen kommer Svenskt demenscentrums webbutbildning ”Demens ABC” att ingå. Läs mer genom klicka på notisrubriken!

1 april 2015

Rapport om skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder i vården och omsorgen

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen följt utvecklingen av vården och omsorgen om vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga. Socialstyrelsen har undersökt tvångs- och begränsningsåtgärder och hur den kommunala vården och omsorgen ska kunna undvika och förebygga sådana åtgärder. Läs mer om rapporten ”Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga”, genom att klicka på rubriken.

18 mars 2015

Sprakande musikfest där äldres berättelser har tonsatts

Lördag 21 mars kl. 19 utlovas en sprakande generationsfest i Södertäljes kommunhus. Då spelas tonsatta berättelser, hämtade ur äldre personers liv, upp av olika artister. Inträdet är 100 kronor, varav hälften går till att skapa musikupplevelser på äldreboenden i Södertälje. ”Showen blir en blandning av Melodifestival och tv-programmet ‘Så mycket bättre'”, utlovar arrangören Kultur 365, som är ett samarbete mellan social- och omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret i Södertälje kommun.
Lyssna på låtarna här >
Läs mer om evenemanget här >

4 mars 2015

Etiska aspekter av robotar och övervakning av äldre

”För den enskilde individen kan robotar och övervakningsteknik utgöra värdefulla hjälpmedel som bidrar till ökad självständighet. Den nya tekniken kan också innebära kostnadsbesparingar och avlasta vårdpersonal från tunga arbetsuppgifter. Men om tekniken i allt större utsträckning ersätter personal finns det en risk att de äldres behov av social stimulans och mänsklig kontakt inte tillgodoses.” Så skriver Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i anslutning till deras rapport Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter. Läs rapporten, klicka på rubriken.
3 mars 2015

Kronisk smärta hos var fjärde person över 65

Var fjärde person över 65 år som deltog i en befolkningsstudie led av måttlig eller svår kronisk smärta. De konsumerade betydligt mer resurser för vård och omsorg, samtidigt som deras livskvalitet var kraftigt försämrad. Studien är publicerad i tidskriften PAIN och har utförts av forskare i hälsoekonomi och medicin vid Linköpings universitet. Läs mer, klicka på rubriken.

23 februari 2015

Blev det ett bättre liv för de mest sjuka äldre?

Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med Aging Research Center (ARC) utvärderat delar av satsningen ”Bättre liv för de mest sjuka äldre”, på uppdrag av Socialstyrelsen. Nu är rapporten färdig och heter Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre (2014:6) publicerad. Klicka på rubriken för att läsa mer på Äldrecentrums webbplats.

4 februari 2015

Föreskrift för bemanning på äldreboende senareläggs

Den nya föreskriften om bemanning för personer med demenssjukdom kommer inte att träda i kraft den 31 mars 2015, som varit planerat. Orsaken är att det saknas tidsmässiga förutsättningar. Läs mer, klicka på rubriken.

30 januari 2015

Äldreomsorgen blir bättre men könsskillnader finns

Vården och omsorgen om äldre blir allt bättre, men det finns skillnader i kvalitet mellan landets kommuner och landsting. Det finns också fortsatta skillnader mellan kvinnor och män. Det framgår av den femte gemensamma rapporten Öppna jämförelser 2014 – Vården och omsorgen om äldre. Rapporten är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Klicka på rubriken för att läsa mer.

13 januari 2015

Dålig munhälsa är ett problem för många äldre

”Dålig munhälsa är ett stort problem för många äldre och det finns indikationer på att smärta och inflammation i munnen påverkar allmänhälsan”. Det skriver Socialstyrelsen i rapporten Interventioner för äldres munhygien utförd av äldreomsorgspersonal En systematisk översikt av interventioners effekter och vetenskapliga stöd. I rapporten framkommer också att dålig munhälsa exempelvis också kan leda till viktnedgång och sjukdomar i hjärta, kärl och andningsvägar. Ladda ner rapporten här >

13 januari 2015

Handbok för anhöriga om demenssjukdom

Nu finns en handbok för anhöriga till äldre med en demenssjukdom, Om demenssjukdom för anhöriga. Boken ges ut av Svenskt Demenscentrum och tar upp demenssjukdomens symptom och förlopp. Här ges också konkreta råd kring bemötande, svåra situationer och olika former av stöd till anhöriga. I boken delar personer som levt med en demenssjuk närstående med sig av sina erfarenheter. Läs mer på Demenscentrums webbplats.