Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.Vi ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
13 mars 2017

Psykiskt sjuka äldre - åsidosatt forskningsområde

Förekomsten av ångestsyndrom i åldersgruppen 65+ brukar anges vara mellan 6 och 12 procent, men inom psykiatriforskningen och vården är psykiskt sjuka äldre ofta en bortglömd grupp. Det skriver Forte i sin publikation ”Forskning i korthet: Ångest och depression hos äldre”, som ger en kort överblick av kunskapsläget inom området ångest och depression hos äldre. Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Social-departementet. Läs mer och beställ publikationen på Fortes webbplats >

10 mars 2017

Webbutbildning om demens på olika språk

Migrationsskolan i Region Skåne har tagit fram en webbutbildning om demens på flera olika språk. Utbildningen vänder sig till dem som arbetar med personer med demenssjukdom, anhöriga och andra som är intresserade. Utbildningen tar upp hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom samt bemötande av personer med demenssjukdom. Läs mer om utbildningen här (länk till Socialstyrelsen, Kunskapsguiden.se) >

10 mars 2017

Webbinarium 31 mars "Handtag, famntag, klapp eller kyss!"

Den 31 mars anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga webbinariet ”Handtag, famntag, klapp eller kyss!”. Det handlar om vad som händer med närheten, sinnligheten och sexualiteten när relationen mellan människor påverkas av sjukdom eller funktionsnedsättning. Hur man som personal kan stötta anhöriga och närstående i frågor som det sällan talas om. Webbinariet vänder sig till personal som arbetar med anhörigfrågor och som arbetar inom funktionshinderområdet. Läs och anmäl dig här (länk till Nationellt kompetenscenter anhörigas webbplats) >

6 mars 2017

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Nu finns en webbutbildning om vård av äldre med diabetes. Den vänder sig till omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende, men även till ansvariga inom kommunal vård och omsorg, verksamhetschefer och sjuksköterskor, samt som ett stöd för delegering till omvårdnadspersonal. Utbildningen syftar till att öka kompetensen om äldre med diabetes och är framtagen av det nationella programrådet för diabetes, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Läs mer om utbildningen här (länk till Kunskapsguiden.se) >

13 februari 2017

Film med Yngve Gustafsson som tipsar om fallprevention

Se 6-minutersfilmen ”Säkerhet i vardagen” där Yngve Gustafsson, professor och överläkare i geriatrik, berättar om varför äldre ramlar och hur detta kan åtgärdas för att minimera riskerna. Filmen är framtagen av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Gå in här (länk till Youtube) >

23 januari 2017

Involvera anhöriga i äldreomsorgens kvalitetsarbete - webbinarium 2 mars

Följ Nationellt kompetenscentrum Anhörigas (Nka) webbinarium den 2 mars om hur vi kan involvera anhöriga i kvalitetsarbetet i äldreomsorgen. Här diskuteras bl.a. även kvaliteten i äldreomsorgen ur ett anhörigperspektiv. Underlag för webbinariet är Nka:s rapport ”Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv
– Läs mer och anmäl dig på Nationellt kompetenscentrum Anhörigas webbplats här > 

18 januari 2017

Seminarium om grundläggande palliativ vård – undersköterskans roll

Måndag den 3 april bjuder Palliativt kunskapscenter, Stockholms läns landsting, in till seminarium om undersköterskans roll i den grundläggande palliativa vården. Seminariet tar upp det palliativa förhållningssättet, undersköterskans roll vid smärt- och annan symtombehandling samt praktiska tips och aspekter på döendet – vad bör man tänka på under de sista dagarna Läs mer och anmäl dig på Palliativt kunskapscenters webbplats >

4 januari 2017

Webbutbildning om palliativ vård, kommer hösten 2017

Hösten 2017 kommer en avgiftsfri webbutbildning för vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård. Utbildningen heter Palliation ABC och blir tillgänglig via Svenskt demenscentrums utbildningsportal. Läs mer på Svenskt demenscentrums webbplats >