650px_br 1283_vb_och_man

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.

ARTIKLAR

 
tander-rontgenbild
IMG_0168
LakarenBrommageriatrik2015-04-17
LandstingetBesokerNestor
ill-startsidan
AldrelotsarNyn-1000pxbred
Fler artiklar

NOTISER

 
12 juni 2015

De första Silvialäkarna är examinerade

Nu har Sverige fått sina första Silvialäkare. De är sex stycken som har genomgått en tvåårig magisterutbildning i demensvård för läkare. Under en ceremoni på Drottningholms slottsteater fick de ta emot diplom och Silviahemmets dekoration. Läs mer, klicka på notisrubriken.

9 juni 2015

Utbildningspaket för att minska tvång i demensvården

Svenskt demenscentrum har tagit fram utbildningspaketet ”Nollvision”  som bland annat består av webbutbildning, handbok och  app, för personal, chefer och anhöriga. Syftet är att minska tvångs- och begränsningsåtgärder i demensvården. Läs mer, klicka på notisrubriken.

8 maj 2015

Hygienkraven i omsorgen förtydligas

Socialstyrelsen meddelar att kraven förtydligas på hygienrutiner i omsorgen för att minska smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Föreskrifter om basal hygien i hälso- och sjukvården har funnits sedan 2007. Den 7 maj beslutade Socialstyrelsen att utvidga regelverket till att även omfatta delar av omsorgen, i situationer där det finns risk för överföring av smittämnen. De nya föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2016. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats >

7 maj 2015

Bättre liv för sjuka äldre - slutrapport från SKL

Läs Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) slutrapport ”Bättre vård för sjuka äldre – kvalitetsregister” om satsningen som pågick 2011 till 2014. Enligt rapporten har satsningen gett positiva resultat. De nationella kvalitetsregister som ingått är Senior alert, Svenska Palliativregistret, Svenska Demensregistret (SveDem), Registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) och RiksSår. Ladda ner eller köp rapporten här >

 

6 maj 2015

Roman om att jobba på demensboende

Jannika Häggström har skrivit romanen ”Som får ditt hjärta att sjunga”, om den fiktiva demensavdelningen 2A.
– Det här handlar om ett osynligt arbetsområde som jag ville berätta om. Man får bara läsa om det negativa, sällan om hur fint det kan vara. Jag hoppas att boken kan inspirera andra att se vilket roligt och spännande arbete det är, säger Jannika Häggström i en artikel i Dagens Nyheter den 5 maj 2015.
Läs artikeln, klicka på notisrubriken.

28 april 2015

Webbutbildning om läkemedel för personal i äldreomsorgen

SKL har tagit fram webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel”. Den ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser. Den tar cirka två timmar att genomföra och diplom kan laddas ned vid efter godkänt kunskapstest. Utbildningen görs från Svensk Demenscentrums webbplats >

16 april 2015

Konferens om demens och demensvård inför 2020-talet

Den 20 maj 2015 arrangerar Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en konferens där färska siffror från den longitudinella studien SNAC, Swedish National Study on Aging and Care, presenteras. Konferensen är tänkt att ge en bakgrund inför debatten kring den framtida demensproblematiken. Målgrupp för konferensen är anställda och företroendevalda i landsting, kommuner, vårdföretag, myndigheter och organisationer. Klicka på notisrubriken för att läsa mer.

2 april 2015

Språkombud i äldreomsorgen - stor nationell satsning

Skolverket har beviljat Vård- och omsorgscollege och Stockholms läns Äldrecentrum drygt 1,9 miljoner kr för att vidareutveckla Äldrecentrums språkombudsutbildning och sprida den nationellt. I satsningen kommer Svenskt demenscentrums webbutbildning ”Demens ABC” att ingå. Läs mer genom klicka på notisrubriken.

1 april 2015

Rapport om skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder i vården och omsorgen

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen följt utvecklingen av vården och omsorgen om vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga. Socialstyrelsen har undersökt tvångs- och begränsningsåtgärder och hur den kommunala vården och omsorgen ska kunna undvika och förebygga sådana åtgärder. Läs mer om rapporten ”Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga”, genom att klicka på rubriken.

4 mars 2015

Etiska aspekter av robotar och övervakning av äldre

”För den enskilde individen kan robotar och övervakningsteknik utgöra värdefulla hjälpmedel som bidrar till ökad självständighet. Den nya tekniken kan också innebära kostnadsbesparingar och avlasta vårdpersonal från tunga arbetsuppgifter. Men om tekniken i allt större utsträckning ersätter personal finns det en risk att de äldres behov av social stimulans och mänsklig kontakt inte tillgodoses.” Så skriver Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i anslutning till deras rapport Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter. Läs rapporten, klicka på rubriken.
3 mars 2015

Kronisk smärta hos var fjärde person över 65

Var fjärde person över 65 år som deltog i en befolkningsstudie led av måttlig eller svår kronisk smärta. De konsumerade betydligt mer resurser för vård och omsorg, samtidigt som deras livskvalitet var kraftigt försämrad. Studien är publicerad i tidskriften PAIN och har utförts av forskare i hälsoekonomi och medicin vid Linköpings universitet. Läs mer, klicka på rubriken.

23 februari 2015

Blev det ett bättre liv för de mest sjuka äldre?

Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med Aging Research Center (ARC) utvärderat delar av satsningen ”Bättre liv för de mest sjuka äldre”, på uppdrag av Socialstyrelsen. Nu är rapporten färdig och heter Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre (2014:6) publicerad. Klicka på rubriken för att läsa mer på Äldrecentrums webbplats.

13 januari 2015

Dålig munhälsa är ett problem för många äldre

”Dålig munhälsa är ett stort problem för många äldre och det finns indikationer på att smärta och inflammation i munnen påverkar allmänhälsan”. Det skriver Socialstyrelsen i rapporten Interventioner för äldres munhygien utförd av äldreomsorgspersonal En systematisk översikt av interventioners effekter och vetenskapliga stöd. I rapporten framkommer också att dålig munhälsa exempelvis också kan leda till viktnedgång och sjukdomar i hjärta, kärl och andningsvägar. Ladda ner rapporten här >