650px_br 1283_vb_och_man

Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.

NOTISER

 
26 oktober 2015

Rapport om att erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk

Socialstyrelsens rapport ”Äldreomsorg på minoritetsspråk” redovisar hur kommuner i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska ser på möjligheten att erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk. Rapporten visar även på vilka insatser som kan stödja kommunerna i arbetet. Läs mer >

23 oktober 2015

Ny avhandling "Omsorgens pris i åtstramningstid"

Avhandlingen ”Omsorgens pris i åtstramningstid. Anhörigomsorg för äldre ur ett könsperspektiv” handlar om anhörigomsorg för äldre personer i Sverige, främst de medelålders döttrarnas och sönernas hjälp till sina gamla föräldrar. Författaren Petra Ulmanen, som disputerar den 6 november, ställer bland annat frågorna: Vad betyder det för äldres anhöriga att äldreomsorgen har minskat ända sedan år 1980 och att var fjärde plats i äldreboende har försvunnit under 2000-talets första decennium? Har anhörigomsorgen ökat och hur påverkas omsorgsgivarnas liv, framförallt deras arbetsliv? Läs mer > Ladda ner avhandlingen >

14 september 2015

Senior alert - webbutbildning

En kostnadsfri webbutbildning om Senior alert har tagits fram. Den riktar sig främst till medarbetare inom vården och omsorgen som möter äldre personer i sitt arbete. Utbildningen handlar om vårdprevention och hur en enhetens resultat kan användas i förbättringsarbetet. Läs mer > 

8 september 2015

Webbutbildning om att ge stöd till anhöriga

Nu kan du som som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet, som möter människor som har drabbats av sjukdom eller funktionshinder, gå webbutbildningen ”Utveckla stöd till anhöriga”. Utbildningen har tagits fram av Nka, Nationellt kompetenscenter anhöriga. Läs mer >

3 september 2015

App för anhöriga

Svenskt demenscentrum har skapat en app för anhöriga. Den ger konkreta svar på frågor som handlar om svåra situationer, förändrat beteende, lagar och om att hitta stöd. Appen är gratis och ingår i utbildningspaketet ”Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar”. Senare i höst kommer en motsvarande app för personal. Läs mer på Svenskt demenscentrums webbplats > 

31 augusti 2015

Ny bok om reflektion

Gemensam reflektion på arbetet har visat sig vara både uppskattad och ändamålsenlig för att uppnå lärande, insikt och förändring. I reflektionen kan personalens kreativa idéer och erfarenheter tas tillvara. Nu finns en ny bok i ämnet, ”Reflektion som arbetsutveckling”, utgiven av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Boken vänder sig främst till er som arbetar med människor inom personalledning, socialt arbete, vård och omsorg och utbildning. Läs mer om boken på Äldrecentrums webbplats >

20 augusti 2015

Svagheter med valfrihetssystem för de mest utsatta

Möjligheten att välja utförare i omsorgen kan ha positiva effekter för dem som kan göra välinformerade val. Men när det gäller de mest sjuka och utsatta som har svårt att välja själva, finns det brister. Det visar Socialstyrelsens uppföljning av den statliga satsningen på valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, LOV. Läs mer på Kunskapsguiden.se >

20 augusti 2015

181 kommuner betygssatta i årets äldrebarometer

PRO:s nya stora äldrebarometer, där drygt 1800 PRO-medlemmar har betygsatt och kartlagt 181 av landets kommuner, visar att kvaliteten på äldreomsorgen, tillgången på äldreboenden och samhällets stöd och anpassning till äldres levnadsvillkor har försämrats sedan 2012. Samtidigt får de kommuner som aktivt involverar äldre via pensionärsråd högre betyg. Läs mer på PRO:s webbplats >

13 augusti 2015

HBTQ-perspektiv i Vårdhandboken

Vårdhandboken har uppdaterats när det gäller bemötande i vård och omsorg utifrån HBTQ-perspektiv. Gå in här (länk till vardhandboken.se) > Vårdhandboken vänder sig till personer som arbetar med vård och omsorg, kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Den är nationell och syftar till att säkerställa god och säker vård på lika villkor.

12 augusti 2015

Nyanlända ungdomar lär äldre använda datorer

I höst startar Nynäshamn ett projekt som innebär att nyanlända ungdomar lär äldre använda datorer och internet. Nynäshamn blir därmed den första kommunen i Stockholms län som ansluter sig till integrationsprojektet IT-guide. Läs mer på Nynäshamns kommuns webbplats, klicka på notisrubriken!

7 juli 2015

Kommuner kan söka stimulansmedel för ökad bemanning i äldreomsorgen

Nu kan kommuner ansöka om statliga stimulansmedel avsedda för att öka bemanningen inom vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Ansökan ska ha inkommit senast den 31 oktober 2015. Det är 995 miljoner kronor som ska fördelas 2015.

3 juli 2015

Avgiftsfri vård för personer 85 år eller äldre

Avgiftsfri vård för personer 85 år eller äldre, översyn av ambulansverksamheten och utredning av ett nytt akutsjukhus söder om Södermalm. Det är några av förslagen som beslutades av fullmäktige i Stockholms läns landsting under budgetsammanträdet 16-17 juni 2015. Läs mer, klicka på notisrubriken.

2 juli 2015

Nytt arbetssätt i Sundvall framgångsrikt för både personal och äldre

Ett nytt arbetssätt i hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall har visat sig fungera bra både för personalen och de äldre. Genom att låta de äldre träffa färre medarbetare har tryggheten ökat. Personalen har fått ta större ansvar för verksamheten vilket lett till färre sjukskrivningar och en förbättrad ekonomi. Det visar en rapport som tagits fram på uppdrag av Kommunal och Vision. Läs mer på kommunal.se, klicka på notisrubriken.